УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомление за инвестиционно предложение
Приложение 2
Модел
Координати
© Copyright 2019 ACM MONTANA